Järjestyssäännöt

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT (Vahvistettu ja otettu käyttöön 26.9.2017)


1 Vehmaisten koulun järjestyssäännöt

Nämä ovat Tampereen kaupungin Vehmaisten koulun järjestyssäännöt.

Järjestyssääntöjen tarkoitus ja soveltaminen

Järjestyssääntöjen tarkoitus on edistää koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä. Järjestyssääntöjen tarkoitus on myös informoida lainsäädännön velvoittavuudesta.

Koulutyö onnistuu parhaiten rauhallisessa, turvallisessa ja viihtyisässä koulussa. Jokaisen kouluyhteisön jäsenen tulee ottaa huomioon muut koulussa työskentelevät ja annettava kaikille työrauha. Jokaisen on koulun työaikana noudatettava yhteisiä sääntöjä ja suoritettava työnsä tunnollisesti. Oppilaan on noudatettava kaikkien koulussamme työskentelevien aikuisten antamia ohjeita ja määräyksiä. Koulun työaikaan kuuluvat työjärjestyksen mukaiset työpäivät matkoineen sekä koulun järjestämät muut tilaisuudet. Vehmaisten koulun aamu- ja iltapäiväkerhon toiminta-aika on klo 8.00-17.00. Aikoja on noudatettava täsmällisesti.

2 Oppilaan oikeudet

Oppilaalla on oikeus maksuttomaan perusopetukseen. Opetusta on oikeus saada kaikkina koulun työpäivinä turvallisessa opiskeluympäristössä. Vehmaisten koulussa eri oppilailla on oikeus yhdenvertaiseen, tasa-arvoiseen kohteluun sukupuoleen, kielelliseen tai kulttuurilliseen, uskonnolliseen tai muuhun taustaan katsomatta. Kouluyhteisön yhteisöllisyyttä, suvaitsevuutta ja yhteistoiminnallisuutta kehitetään Yhteispelin kautta. Yhteispelillä luodaan koko kouluyhteisöä koskettavia käytänteitä arkeen.

3 Oppilaan velvollisuudet

Oppilaalla on velvollisuus osallistua opetukseen, kunnes oppivelvollisuus on suoritettu. Oppilas osallistuu opetukseen, mikäli hänelle ei ole myönnetty lupaa poissaoloon. Hänen velvollisuutensa on suorittaa tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäytyä asiallisesti. Mikäli oppilas aiheuttaa vahinkoa, on hänellä velvollisuus vahingonkorvaukseen ja/tai likaamansa tai epäjärjestykseen saattamansa koulun omaisuuden puhdistamiseen tai järjestämiseen.

 

4 Turvallisuus, viihtyisyys ja opiskelun esteetön sujuminen

Viihtyisyys ja opiskelun esteetön sujuminen

 • Pukeudu koulutyöhön asiallisesti.
 • Ole täsmällinen ja pidä kiinni sovituista aikatauluista.
 • Huolehdi riittävästä levosta ja aamiaisesta, jotta jaksat työskennellä ja keskittyä työhösi koulussa

 4.1. Tullessasi kouluun / koulumatkoilla

Tule kouluun ajoissa tarvittavat opiskeluvälineet mukanasi. Käyttäydy asiallisesti noudattaen liikenne- ja koulun järjestyssääntöjä. Kouluaikana tapahtuvien pyöräilymatkojen aikana sinun tulee käyttää kypärää.

 • Jätä kulkuvälineet hyvään järjestykseen niille varatuille alueille.
 • Kulkuvälineitä ei käytetä koulupäivän aikana.
 • Älä koske toisten polkupyöriin tai muihin kulkuvälineisiin.
 • Kulje sisään luokallesi osoitetusta ulko-ovesta.
 • Jätä ulkovaatteet ja jalkineet niille varattuihin paikkoihin.

4.2. Koulupäivän aikana

Hyvät tavat

 • Noudata hyviä käytöstapoja (tervehtiminen, toisten huomioon ottaminen, työ- ja opiskelurauhan edistäminen sekä kunnioittaminen, ohjeiden noudattaminen)
 • Käytä asiallista kieltä.
 • Älä häiritse toisten oppitunteja.
 • Älä pidä sisätiloissa päähinettä tai huppua päässäsi.
 • Älä istu kiintokalusteiden, pöytien tai kaiteiden päällä.
 • Laita roskat roskikseen.

Turvallisuus

 • Kävele käytävillä.
 • Älä kurottele tai pudota mitään kaiteen yli.
 • Punainen käytävä on vain läpikulkua varten.
 • Välitunnin jälkeen menet suoraan omaan luokkaan paikallesi odottamaan tunnin aloitusta.
 • Älä tuo kouluun vaaralliseksi luokiteltavia aineita ja välineitä (teräaseita, tulentekovälineitä, jne.).
 • Virvoitus- ja energiajuomien tuominen kouluun on kielletty.
 • Tupakkatuotteiden, päihteiden ja huumeiden käyttö, hallussapito sekä niiden vaikutuksen alaisena esiintyminen koulun työaikana on kielletty.
 • Olet itse korvausvelvollinen toisen henkilön vahingoittamisesta, jos vahingon syy on määräyksistä piittaamattomuus.

Vastuu omaisuudesta

 • Anna toisten tavaroiden olla rauhassa.
 • Pidä huoli opiskeluvälineistäsi ja työskentelypaikkasi siisteydestä.
 • Jos hävität tai rikot kirjan tai muun opiskeluvälineen, sinun on itse hankittava tilalle uusi.
 • Olet itse korvausvelvollinen koulun tai toisen henkilön omaisuuden vahingoittamisesta, jos vahingon syy on huolimattomuus tai määräyksistä piittaamattomuus.
 • Ilmoita heti opettajalle huomaamastasi vahingosta.
 • Muista, että koulu ei ole vastuussa rikkoutuneista tai kadonneista kulkuvälineistä tai muista koulutyöhön kuulumattomista välineistä.

Tietokoneen, matkapuhelinten ja muiden mobiililaitteiden käyttö

 • Sinulla tulee olla kotoa pyydetty lupa oman laitteen käyttöön oppitunneilla.
 • Älä käytä kännykkää, mobiililaitetta tai muuta soitinta koulupäivän aikana ilman opettajan lupaa (huom! lupa oman laitteen käytöstä).
 • Älypuhelimilla tms. laitteilla tallentaminen ilman opettajan ja kuvattavan lupaa on kielletty.
 • Toisesta henkilöstä otettua valokuvaa tai videota ei saa julkaista ilman tämän lupaa internetissä, sosiaalisessa mediassa tai muussa julkisessa paikassa.
 • Mainitse aina käyttämäsi lähteet tekemissäsi koulutöissä.
 • Muista, että koulu ei ole vastuussa rikkoutuneista tai kadonneista mobiili- tai muista laitteista.

 

4.3. Välitunneilla (liitteeksi kartta välituntialueesta)

 • Koulupäivän aikana et saa poistua koulun alueelta ilman opettajan lupaa (ks. välituntialuekartta).
 • Ulkovälituntien pakkasraja on -20°C.
 • Luokissa voi olla järjestäjiä, jotka työskentelevät välituntien aikana opettajan antamien ohjeiden mukaisesti.
 • Ainoastaan valvova opettaja tai rehtori voi antaa sinulle luvan välitunnin viettoon sisällä.
 • Noudata yhdessä sovittuja pihasääntöjä, välituntivalvojan ohjeita ja määräyksiä.
 • Kaikki vaaraa aiheuttava toiminta välituntialueilla on kielletty.
 • Ilmoita välittömästi valvovalle opettajalle tapaturmista, kiusaamisesta sekä omaisuuden rikkomisesta tai turmelemisesta
 • Koulun välituntialueella ja sisätiloissa on kameravalvonta.

4.4. Ruokailussa

 • Tule ruokailuun opettajan johdolla, jonota rauhallisesti.
 • Noudata hyviä ruokailutapoja.
 • Ota ruokaa sen verran kuin jaksat syödä ja noudata keittiöhenkilökunnan ohjeita.
 • Ruokaile omalle luokallesi osoitetuissa pöydissä.
 • Palauta ruokailun jälkeen välineet tiskaukseen siististi.
 • Älä vie ruokaa ruokalan ulkopuolelle.

 

4.5. Poissaolot / Sairastapaukset

Mikäli sairastut koulupäivän aikana, saat tarvittaessa luvan kotiinlähtöön terveydenhoitajalta, opettajalta tai rehtorilta.

Jos olet poissa koulusta, huoltajan pitää ilmoittaa poissaolon syy kouluun heti ensimmäisenä poissaolopäivänä.

Luvan tilapäiseen poissaoloon koulusta enintään viideksi päiväksi myöntää oma opettajasi. Pidemmät poissaololuvat myöntää rehtori. Tilapäinen poissaololupa anotaan aina kirjallisesti opettajalta saatavalla tai koulun kotisivuilta tulostettavalla kaavakkeella.

 

4.6. Kurinpito

Vehmaisten koulussa noudatetaan laissa säädettyjä kurinpito- ja ojentamiskeinoja.

Jos olet unohtanut tehdä läksysi, voidaan sinut määrätä saman koulupäivän päätyttyä enintään tunniksi kerrallaan valvonnan alaisena suorittamaan tehtäviä.

Järjestyssääntöjen noudattamatta jättämiseen puututaan ensisijaisesti kasvatuskeskustelulla.

Tämän lisäksi koulussamme mahdollisia rangaistuksia ovat:

 • poistaminen opiskelutilasta jäljellä olevan oppitunnin ajaksi
 • enintään kahden tunnin jälki-istunto.

Tarvittaessa opettajalla ja rehtorilla on oikeus tarkistaa oppilaan tavarat. Rehtori tai opettaja voi ottaa häiritsevät tai vaaralliset esineet tai aineet tarvittaessa haltuunsa.

Rehtorin päätöksellä ankarammat rangaistukset ovat:

 • kirjallinen varoitus
 • määräaikainen erottaminen enintään kolmeksi kuukaudeksi lautakunnan vahvistamana.

Koulumme rehtorilla ja opettajalla on velvollisuus ilmoittaa tietoonsa tulleesta koulussa tai koulumatkalla tapahtuneesta häirinnästä, kiusaamisesta tai väkivallasta niihin syyllistyneen ja niiden kohteena olevan oppilaan huoltajalle ja/tai tarvittaessa muulle lailliselle edustajalle.

5 Järjestyssääntöjen seuranta ja tarkistaminen

Vehmaisten koulun järjestyssäännöistä tiedotetaan koulun www-sivuilla sekä vanhempainillassa. Lisäksi järjestyssäännöt kerrataan oppilaiden kanssa tarvittaessa.

Rehtori ja opettajat voivat antaa tarkennuksia ja tilapäisiä lisäsääntöjä järjestyssääntöihin olosuhteiden niin vaatiessa.